Złożone oferty w przetargu

13.01.2012

Informacja o ofertach przetargowych złożonych na Działanie 3, do projektu: "Zakup infrastruktury i oprogramowania wspierających Centrum B-R w dziedzinie AI"

Informujemy, że w ramach postępowania przetargowego na Działanie 3, ogłoszonego w dniu 29.12.2011r. do projektu pt.: "Zakup infrastruktury i oprogramowania wspierających Centrum B-R w dziedzinie AI" realizowany w ramach poddziałania 4.5.2. Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 w ramach umowy nr: POIG.04.05.02-00-009/10-00 z dnia 19.10.2010r.

Oferty spełniające kryteria rejestracyjne i podlegające dalszej ocenie złożyły następujące firmy:

  1. Unikkon Integral Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II, 34 00-141 Warszawa, NIP: 525-24-20-885
  2. Żyło Inwestbud, Antczaka 24/8, 87-100 Toruń, NIP: 879-110-66-14
  3. Qumak-Sekom S.A., Aleje Jerozolimskie 94 , 00-807 Warszawa , NIP: 524-01-07-036
  4. Elko Sp. z o.o., Włocławska 169, 87-100 Toruń, NIP: 956-19-57-119

O wyniku przetargu poinformujemy po przeanalizowaniu złożonych ofert.