Wyniki przetargu

18.04.2012

Wyniki przetargu na Działanie 3, do projektu: "Zakup infrastruktury i oprogramowania wspierających Centrum B-R w dziedzinie AI"

Informujemy, że w ramach postępowania przetargowego na Działanie 3, ogłoszonego w dniu 29.12.2011r. do projektu pt.: "Zakup infrastruktury i oprogramowania wspierających Centrum B-R w dziedzinie AI" realizowany w ramach poddziałania 4.5.2. Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 w ramach umowy nr: POIG.04.05.02-00-009/10-00 z dnia 19.10.2010r. wybrana została oferta firmy ŻYŁO INVESTBUD.