Dotacje

18.09.2012

Wyniki przetargu: "Zakup infrastruktury i oprogramowania wspierających Centrum B-R w dziedzinie AI".

Informujemy, że projekt pt.: „Zakup infrastruktury i oprogramowania wspierających Centrum B-R w dziedzinie AI” realizowany w ramach poddziałania 4.5.2. Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach umowy nr: POIG.04.05.02-00-009/10-00 z dnia 19.10.2010r.